פרוטוקול ישיבות המועצה

 

תאריך ישיבה 

נושא הישיבה

פרוטוקול     

01/01/2018

ישיבה ראשונה 

 

01/02/2018

ישיבה מיוחדת

 

01/03/2018

אישור תב"ר 

 

29/05/2019

בחירת ממלא מקום לראש המעוצה

29.5.19

10/06/2020

עריכת תקציבים

10.06.20

08/07/2020

מעבר לאולם ישיבות אחר

08.07.20

09/09/2020

עדכונים ואישורים

09.09.20

21/10/2020

חשבון עזר

21.10.20

18/01/2021

אישור תקציבים

18.01.2021

18/11/20

אישור ישיבה קודמת

18.11.20

13/3/21

העברת תקציבים

13.3.21

03/3/21

העברת תקציבים

03.03.21

31/3/21

מינוי חשב מלווה

31.03.21

21/4/21

אישור מלגות

21.4.21

26/5/21

עדכון הרכב ועדת מכרזים

26.5.21

31/5/21

אישור תקציב 

אישור תקציב

09/6/21

מינוי מארואן

09.06.21

07/7/21

אישור תקציבים

07/7/21

14/7/21

מינויים

14.7.21

28/7/21

אישור ארנונה 

28.07.21

28/7/21

מלגות לסטודנטים

28.7.21

15/9/21

תאגיד אלעין

15.9.21

01/2023

פרוטוקול ישיבה 01/2023

1/23

02/2023

פרוטוקול ישיבה 02/2023

2/23

03/2023

פרוטוקול ישיבה 03/2023

3/23

04/2023

פרוטוקול ישיבה 04/2023

4/23

05/2023

פרוטוקול ישיבה 05/2023

5/23

06/2023

פרוטוקול ישיבה 06/2023

6/23

07/2023

פרוטוקול ישיבה 07/2023

7/23

הקלטת הישיבה

08/2023

פרוטוקול ישיבה 08/2023

8/23

הקלטת הישיבה

01/2024 פרוטוקול ישיבה 01/2024

1/24

הקלטת הישיבה

31/03/24

פרוטוקול ועדת השלושה  ועדת השלושה
16/04/24

פרוטוקול ישיבה 02/24

2/24

הקלטת הישיבה

16/04/24

פרוטוקול ועדת רכש 30/03/24

ועדת רכש

08/05/24

פרוטוקול ישיבה 03/24

3/24

הקלטת הישיבה