ועדות המועצה

ועדות המועצה

 

 

ועדת הנהלה : הינה ועדת  חובה  בהתאם לסע'120א וסע' 126 לצו מועצות מקומיות .

 • תפקידה  לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליה .
 • להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדי למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.
 • ראש המועצה יהיה יו"ר

חברי הועדה  :

 

ועדת בקורת : הינה ועדת  חובה  בהתאם סעיף 109ג לפקודת העיריות מכוח סעיף 13ב לפקודת המועצות המקומיות .

 • תפקידה  לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה.
 •  לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצהלדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין. .
 •  לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת. .
 •  רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין.
 •  ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה

       חברי הועדה חברי מועצה, לא כולל ראש המועצה, סגניו וחברי ועדת הנהלה

חברי הועדה הם :

 

 

ועדת מכרזים : הינה ועדת  חובה בהתאם לסע'  123( א )לצו .

 • תפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו
 • ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

חברי הועדה הם :

 

ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(  :  הינה ועדת חובה

 • אין הגדרה בצו אין הוראות בצו לגבי חברי ה ועדה
 • חברי הועדה יהיו מנהלי מחלקות ואנשי מקצוע.
 •  ראש המועצה יהיה יו"ר הועדה

חברי הועדה הינם:

 

ועדת איכות הסביבה  : הינה ועדת חובה ·

תפקידה  ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה. .

 הוועדה תגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ותעקוב אחר ביצועה .

 

 חברי הועדה יהיו חברי מועצה, עובד בכיר שהוא אחראי לתחום איכות הסביבה במועצה  / נציגי ציבור שהם תושבי המועצה - אחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת הסביבה ואת האחר יבחרו הארגונים המקומיים הנ"ל - באין ארגון מקומי תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי. .

 

 לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה.

 

חברי הועדה הם:

 

 הועדה למאבק בנגע הסמים : הינה ועדת חובה.

 • תפקידה  ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים.

 · הוועדה תגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.

 מספר חברי מועצה שתקבע המועצה ולכל היותר , כך שמספר החברים הכולל בוועדה יהיה אי זוגי. אחד מהם יהיה היו"ר ע"פ בחירת המועצהמנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתייםמנהל מחלקת חינוך. שני נציגי ציבור שיבחר ראש המועצה באישור המועצהמנהל בית ספר בתחום שיפוטה של המועצה, שניתן בו חינוך על-יסודי,שימנה מנהל מחלקת חינוך. נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול שימנה המנהל הכללי של

הרשות.

חברי הועדה הם :

 

 

הועדה למיגור האלימות : הינה ועדת חובה.

 • תפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה.
 • לבחון את התוכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תוכניות חדשות.
 •  הוועדה תגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.

חברי הועדה :  ראש המועצה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב ראש ,  חברי מועצה לכל היותרמזכיר המועצה /מנכ"ל ועל כן יכול והשינויים  , מנהל אגף החינוך במועצה. ,מנהל אגף הפיקוח במועצה. מנהל הביטחון במועצהמנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצההיועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה; נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת המועצהחברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירהבאישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

 

חברי הועדה הם  :

 

ועדת הנחות בארנונה : הינה ועדת חובה .

 • תפקידה  הענקת הנחות בארנונה כמפורט בתקנות
 • החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.  

חברי הועדה יהיו:  שני  חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה,  הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לעניין זה מבין עובדי המועצה המקומית. היועץ המשפטי של המועצה או עורך דין ממשרדו או מלשכתו, ובמועצה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור -עורך דין שמינתה המועצה לעניין זה. · המועצה תמנה את יו"ר הוועדה וממלא מקומו מבין חבריה שמונו לוועדה.

 •  מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.

 

חברי הוועדה הם :

 

 

 

 

 

 

 

ועדת ערר לעניין ארנונה הינה ועדת חובה

תפקידה דיון בערער של מי שרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה במועצה להשגה שהוגשה אליו.

 פעולת הוועדה -  ראה חוזר מנכ"ל01/2012

 חברי הועדה יהיו חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי מועצההמועצה תמנה את היו"ר מבניהםמינוי החברים בוועדה - חוזר מנכ"ל 01/2012  וגמול חברי הועדה יהיה בהתאם לחוזר מנכ"ל 5/2012

 

ועדת הקצאות מקרקעין : הינה ועדת חובה

 •  תפקידה הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית( מאת מועצה מקומית לגופים הפועלים בתוך תחום המועצה בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור כל זאת ע"פ נוהל ההקצאה .

חברי הועדה חמשה חברים שאינם בניגוד עניינים ואין להם עניין אישי ישיר או עקיף  בהחלטות הוועדה - הוראות הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות יחולו על חבריה. החלטה שהתקבלה כאשר אחד החברים בוועדה נוגע בדבר בטלה מבוטלת ואין לפעול על פיה

מזכיר המועצה או עובד בכיר של המועצה שימנה ראש המועצה

. גזבר המועצה או נציגו שהינו עובד בגזברות המועצה.

 היועץ המשפטי של הרשות - השתתפותו חובה ותנאי לקיום ישיבת הוועדה.חוות דעתו מחייבת את הוועדה.

 מהנדס המועצה או נציגו שהינו עובד מחלקת ההנדסה במועצה.

 מנהל מחלקת הנכסים או העובד האחראי על תחום הנכסים במועצה אם אין מחלקת נכסים.

חברי הועדה הם :

 

ועדת תמיכות : הינה ועדת  חובה

תפקידה המלצה בפני ועדת מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים לטובת הציבור ושלא למטרות רווח.

חברי הועדה  ויו"ר :  ועדה מקצועית של שלושה  חברים נוכחות חובה של שלושתם והם) 1)מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של הרשות (2)  גזבר הרשות המקומית או נציגו (3)  היועץ המשפטי של הרשות או נציגו ·

 •  מנכ"ל הרשות יקבע את זהות יו"ר הוועדה.
 • לישיבות הוועדה יוזמנו נציגי האגף הרלוונטי במועצה לבקשת התמיכה.

·  הוראות ניגוד עניים החלות על עובדי הרשות המקומית לפי כל דין יחולו על חברי הוועדה.

חברי הועדה הם :

 

 

 

 

ועדת רכש ובלאי : הינה ועדת חובה

 •  תפקידים שונים כמפורט בתוספת כגון קביעת הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי בעבור היחידות והמחסנים, אישורי רכישה ועוד
 • ההרכב לא נקבע בתוספת.

חברי הועדה הם :