גזבר המועצה

גזבר המועצה

גזבר מועצה

 

מנהל המחלקה : ג'מאל עבד אלארזק כיאל

טלפון :04-9588606/ 05444831884

פקס :04-9560541

 

דוא"ל: [email protected]

 

מיקום :גדידה מכר

בניין המועצה קומה 2

כתובת :כפר גדידה

מועצה מקומית גדידה- מכר  מיקוד 2510500 ת.ד


 

 

הגזברות  אחראית על מנהל כספי תקין במועצה, לרבות: אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של המועצה וניהולם הנכון של משאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי מנכ"ל. אחריות לשמירה על האיזון בין ההכנסות להוצאות בכדי לאפשר לרשות בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.

 

תחומי האחריות

ניהול מערך הנהלת החשבונות של המועצה מקומית , לרבות ביקורת, בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים.

ביצוע מעקב למניעת היווצרות חריגות בהוצאות בכדי לעמוד במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות בהתאם לתקציב שאושר ובכפוף לחוק יסודות התקציב.

ניהול מערך המכרזים.

וניהול ופיקוח מערך הרכש והמחסנים.

ניהול ופיקוח מערך הארנונה, גביית אגרות, היטלים ותשלומים.

גיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון מרשויות המדינה.

עריכת תקציב שנתי וניהולו השוטף.

הדרכה והכוונה של מנהלי היחידות בקשר עם הסעיפים התקציביים שבאחריותם.

ניהול ספר נכסים.