תלונות הציבור

ממונה על תלונות הציבור

 

 

 

 

 

מועאויה עישאן ,עו"ד

טלפון: 04-9964094:

פקס: 04-9964370

אימייל: [email protected]כללי :

ממונה על תלונות הציבור , פועל על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח 2008 המסדיר את הנושאים בהם על הממונה לטפל ואת דרך הטיפול הנדרשת.

תפקידו של ממונה על תלונות ציבור ברשות מקומית, בהיותה רשות ציבורית, לפקוח עינו על הרשות המקומית לבל תזניח את חובתה כלפי האזרח – לנהוג בו בהגינות ובתום לב, ותוך שמירה על זכויותיו החוקיות, כבודו וחירותו. אולם, יש להבהיר, כי אין בידיו הכלים לדון בחלק מהתלונות הנכנסות לגדר המשפט הפרטי (ביחס שבין השלטון והאזרח), ומצריכות הכרעה עובדתית בנושא השנוי במחלוקת, הכרוך בשמיעת עדויות הצגת ראיות, וקביעת מהימנות.

החוק ממונה על תלונות הציבור נועד לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס הרשות המקומית מעניקה. למוסד זה תפקיד חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות הרשות ו/או עובדיה. יחד עם זאת ראוי לציין, כי הממונה על תלונות הציבור אינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים.

בכפוף לאמור, טיפול הממונה על תלונות הציבור מותנה בקבלת תלונה ובכך שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו.

 

עקרונות עבודת נציב תלונות הציבור:

 • טיפול בתלונות בכתב המוגשות בליווי טופס תלונה בלבד.
 • טיפול בתלונות אשר לא נענו ו/או לא נענו באופן מספק ע"י מחלקות המועצה.
 • נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד
  לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

נציב תלונות הציבור אינו מטפל ב:

 1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
 2. תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
 3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
 4. תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
 6. תלונה אנונימית ותלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל.

 

הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית ובלבד שהתקיימו שני אלה:
המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

דרך הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.


 

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור.