חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע מועצה מקומית ג'דיידה -מכר

חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, קובע כי לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות הציבורית. קבלת המידע הינה בכפוף לסייגי החוק.

 

תהליך קבלת המידע במועצה המקומית ג'דיידה -מכר:

 • את הבקשה למידע יש להגיש בכתב בצורה מפורטת לממונה חופש המידע במועצה. יש לוודא שבבקשה מופיעים פרטי התקשרות עם המבקש: שם מלא, טל’, כתובת מייל וכתובת פיזית. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתוקישור לטופס בקשה לקבלת מידע

 • הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרת מידע. תשלום האגרה הינו תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר במקרה של דחיית הבקשה.
 • בטופס הבקשה יש להוסיף סעיף בו מתחייב הפונה לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 147 ₪. במידה ועלות הטיפול בבקשה תהיה גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.
 • המידע המבוקש יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכי המבקש.
 • כל בקשת מידע תיבחן ע”י ממונה חופש המידע במועצה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים. החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד תשלום אגרת הבקשה. במידה והחליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
 • הפונה רשאי לעתור בפני בית המשפט המחוזי כנגד החלטת הרשות לדחות בקשתו.

איזה מידע לא ניתן לקבל?

 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין( או מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים.
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש. מידע שלא ניתן לאתרו או מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב.
 • מידע אודות פרטי מו”מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות.
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ”ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה.
 • מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.

אגרות ותשלומים:

 • עלות אגרת בקשת מידע – 20 ₪ .
 • אגרת טיפול במידע – 30 ₪ עבור כל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית לטיפול בבקשה.

 

 • במקרה של מידע מוקלט, מוסרט או מצולם – יישא המבקש בעלות ההעתקה או הפקה של המידע.

כיצד תשולם אגרת המידע?

 • צ’ק ע”ס 20 ₪ יצורף לבקשת מידע הנשלחת בדואר.
 • ניתן לשלם ישירות במחלקת הגביה במועצה. את הקבלה המשולמת יש לצרף לבקשת המידע.

 

מי פטור מתשלום אגרה?

 • אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו.
 • מידע שמבקש נציג בשם עמותה רשומה – על המבקש להציג אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יציג אישור המעיד על זיקתו של המבקש למוסד האקדמי המוכר ע”י המל”ג.
 • אדם שאין ביכולתו לשלם והוא מקבל אחת מהגמלאות הבאות:
  • גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א 1980 (יש להציג אישור המוסד לביטוח לאומי)
  • תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי
  • תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957 או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים – יש להציג אישור מהרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר)
  • תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, תשנ”ב– 1992 (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי ) .

קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט’ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה– 1995, שניתנת לנכה זכאי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה (יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי )

בקשות חופש המידע למועצה המקומית ג'דיידה -מכר יש להפנות למר מועאויה עישאן הממונה על חופש המידע במועצה.

את הבקשות בצירוף אסמכתא לתשלום יש לשלוח למייל: [email protected] או לפקס מס’: 04-9964370 או לכתובת: מועצה מקומית ג'דיידה -מכר, ת.ד 879, מיקוד: 2510500