פרוטוקול ישיבות המועצה

תאריך ישיבה 

 

נושא הישיבה

 

פרוטוקול 

 

 

01/01/2018

     

ישיבה ראשונה 

         

 

 

 

01/02/2018

 

ישיבה מיוחדת

 

 

 

01/03/2018

 

אישור תב"ר